Ana Sayfa English
 
AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ
Açık Erişim Giriş
Açık Erişim Poltikası
Açık Erişim Yönergesi
Açık Erişim Nedir
İletişim

 
 
 
 
 
Kütüphane Yönergesi

                              

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar
 

 

 

Amaç

Madde-1- Bu yönerge İnönü Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile bağlı birim kütüphanelerinin tanımını yapmak, örgütlenmesini ve birimlerde çalışanların görev, yetki, sorumluluk ve hizmet esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge İnönü Üniversitesi bünyesinde bulunan kütüphaneleri kapsar.

 

Tanımlar

Madde 3- Bu yönerge özel isim niteliğinde kullanılan kelimelerin tam olarak anlamları aşağıdaki gibidir.

 

 1. Üniversite                         : İnönü Üniversitesi
 2. Rektör                               : İnönü Üniversitesi Rektörü
 3. Daire Başkanlığı             :İnönü Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon  Daire Başkanlığı,
 4. Merkez Kütüphane          : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer  alan ve kütüphane hizmetlerinin örgütlenip yürütüldüğü kütüphane,
 5. Birim Kütüphaneleri        : İnönü Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü ve  yüksekokullara ait kütüphaneler,
 6. Materyal                           : Koleksiyon oluşturan, kitap, süreli yayın, seri eserler,katalog, tez, istatistik,elektronik kaynaklar (e-veritabanları, e-kitaplar), CD-Rom, video, bant, slayt türündeki çeşitli materyali
 7. Komisyon                         : Kütüphane Komisyonu

 

                                                                                                                                   

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş

 

Kuruluş Amacı

 

Madde-4 Üniversite kütüphaneleri, Üniversitede eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarına uygun ortam hazırlamak amacıyla; her türlü bilimsel materyali düzene koyan ve hizmete sunan kurumlardır.

            Bu kurumlar amaçlarını gerçekleştirmek üzere;

 1. Mevcut bilgi kaynaklarından kurum içinden ve dışından her düzeydeki kullanıcının en iyi şekilde yararlanmasını sağlar.  
 2. Üniversitelerin kütüphanecilik bölümleri öğrencilerinin zorunlu  uygulama ve staj programlarının yürütülmesinde yardımcı olur.

 

Kuruluş Şekli

 

Madde-5 Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin tek bir merkezi kütüphane çerçevesi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır. Üniversite kampüsünde merkezi bir kütüphane kurulur. Fakülte, yüksekokul, enstitüler ve daha alt seviyedeki birimler için ayrı kütüphaneler kurulmaz. Kampüs alanı dışında yer alan fakülte-yüksekokullar için birim kütüphaneleri kurulabilir.

 

YÖNETİM

 

Madde-6 Üniversitedeki Kütüphane hizmetleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Daire Başkanlığı, Başkanlığına bağlı Teknik Hizmetler ve Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlükleri Birim Kütüphane Sorumluları tarafından düzenlenir ve yürütülür. Kampüs alanı dışındaki birimlerde kurulan kütüphaneler, Daire Başkanlığının genel koordinatörlüğü altında görev yaparlar.

 

 

 

Madde-7 Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlukları :

 1. 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesindeki görevleri yapmak,
 2. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapmak,
 3. Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek teknolojik yeniliklerin kütüphanelere girmesi için çalışmalar yapmak,
 4. Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standartlaşmasını sağlamak ve denetimini yapmak,
 5. Merkez ve birim kütüphanelerinin işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, bu amaçla mesleki kurslar açmak, eğitim programları düzenlemek,
 6. Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri hakkında her yıl ayrıntılı bir faaliyet raporu hazırlayıp dönem sonunda Rektörlüğe sunmak,
 7. Bu yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.

 

Madde-8 Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğüne, tercihen kütüphanecilik eğitimi görmüş kişiler arasında atama yapılır ve aşağıdaki görevleri yapar.

 1. Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek, araştırmalara yardımcı olacak her türlü materyali sağlamak
 2. Kütüphaneye sağlanan materyalleri belirlenen sistemlere göre tasnif etmek,
 3. Kütüphane materyalinin onarım ve ciltleme işlerini yapmak

Madde-9 Okuyucu Hizmetler Şube Müdürlüğüne tercihen kütüphanecilik eğitimi görmüş kişiler arasında atama yapılır ve aşağıdaki görevleri yapar:

 1. Kütüphane materyallerinden okuyucunun yararlanmasını sağlamak amacıyla; kütüphanelerin ve bilgi kaynaklarının tanıtımı, okuyucu eğitimi, bibliyografik tarama ve enformasyon faaliyetlerinde bulunmak.
 2. Kütüphane materyallerinin kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak ve denetlemek,
 3. Kütüphaneler arası kaynak alış verişinde bulunarak işbirliği sağlamak.

Madde-10 Birim Kütüphaneleri Sorumluları, tercihen kütüphanecilik eğitimi görmüş kişiler arasından atanırlar ve Şube Müdürlüklerinin yetki ve sorumluluğuna sahip olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

 1. Kütüphanelerinde verilecek hizmetleri, Daire Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesi içinde yürütmek,
 2. Her yıl dönem sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu Daire Başkanlığına sunmak,
 3. Kütüphanelerince ihtiyaç duyulan araç-gereç ve diğer her türlü kütüphane materyalini Daire Başkanlığına bildirmek,
 4. Bu yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.

 

Madde-11 Kütüphane Komisyonu, Kütüphaneden sorumlu Rektör Yardımcısı,  Üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenecek Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar alanlarından birer öğretim üyesi ve Kütüphane Daire Başkanından oluşur.  Komisyon üyelerinin görev süresi 3 yıldır.

 

Kütüphane komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Üniversitemizin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile ilgili temel politikaları belirlemek,
 2. Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojinin kütüphanede uygulanması için çalışmalar yapmak, kütüphanenin sürekli gelişimine yönelik olarak yapılması gerekenleri belirleyerek önerilerde bulunmak, ihtiyaç duyulan araç ve gereçleri tespit ederek, tedariki için Rektörlük onayına sunmak,
 3. Üniversitenin akademik ve idari personeli ile gerekli temasları yaparak gereksinimleri belirlemek, kitap, süreli yayın, veri tabanları ve diğer kütüphane materyallerinin alımındaki öncelikleri saptamak,
 4. Daire başkanının kuruluş, gelişme ve çalışmalarla ilgili olarak vereceği raporları inceleyip, görüşerek karara bağlamak ve Rektörlüğe sunmak,

e) Kütüphaneler arasında genel koordinasyon ve işbirliği konularında gözlem ve gerektiğinde önerilerde bulunmak,

f) Kütüphanelerce verilen hizmetleri izlemek ve bu hizmetlerin geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

g) Daire Başkanlığınca hazırlanan bütçe taslağını incelemek ve konu ile ilgili görüş bildirmek.

Komisyon yılda en az 4 kez veya gerek görüldüğünde toplanır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KÜTÜPHANE KOLEKSİYONUNUN OLUŞTURULMASI VE SAĞLANMASI

 

Teknik Hizmetler

 

Madde-12 Teknik Hizmetler, bütün kütüphane materyalinin seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilinceye kadar yapılan işlerin tamamıdır.

 

Madde-13 Kütüphane Koleksiyonu kitap, dergi gibi basılı kaynaklar ile, film, slayt, cd-rom gibi görsel işitsel araçlar ve elektronik yayınlardan oluşur. Koleksiyonun oluşturulması için satın alma, bağış ve değişim yöntemlerinden yararlanılır.

 

Satın alınacak Yayınların Seçimi

 

Madde-14 Koleksiyonda yer alacak yayınlar için,  öğretim üye ve yardımcıları ile kütüphanecilerin ortak çalışmaları sonucu gelen talepler, aşağıda belirtilen kriterler göz önüne alınarak kütüphane komisyonunca değerlendirmeye alınır.

 

Satın alınacak yayınlar seçimi yapılırken:

 

 1. Birimler kendi ilgi alanlarına yönelik yayın isteklerini, yetkili akademik kurulları kararı ile birlikte ve istenen formatta elektronik veya basılı olarak Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na bildirir. Bu istekler öncelikle değerlendirmeye alınır.
 2. Öğretim üye ve yardımcıları bireysel isteklerini yazı veya web sayfası aracılığı ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na iletebilirler. Bu istekler mali olanaklar elverdiği oranda karşılanır.
 3. Kullanıcı gruplarının bilgi gereksinimini dengeli olarak sağlamak için yapılan istekler içinden hangilerinin alınması gerektiğine ilişkin çalışmalar yapılır.
 4. Yeni açılan fakülte, yüksek okul ve bölümlere yeterli yayın sağlanabilmesi için bir süre öncelik tanınabilir.
 5. Birim kütüphaneleri kullanıcılarının isteklerini aynı ölçütler doğrultusunda Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na iletir.

 

               Yapılan isteklerin satın alınmasına karar verilirken;

 

1- Kütüphane koleksiyonuna girecek olan bütün kaynakların, üniversitenin genel eğitim hedefine ve saptanmış olan amaçlarına uygun olmasına,

2- Üniversitede yapılan öğretimi ve araştırmaları doğrudan destekleyici nitelikte olmalarına,

 1. Yazar veya yayına hazırlayanın kariyerinin dikkate alınmasına,
 2. Dersler için temel ve yardımcı kaynakların seçilmesine,

5-  Eğitim kapsamındaki konularla ilgili referans kaynaklarına öncelik verilmesine,

 1. Yayınevinin güvenilirliği ve standartlarına uygunluğuna,
 2. Fiziki formun uygunluğuna dikkat edilmesine önem verilmelidir.

 

Sağlama İşlemleri

Madde-15 Sağlama İşlemleri Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek ve araştırmalarda yardımcı olacak nitelikteki kitap, süreli yayın, tez, mikro-film, görsel işitsel araç gereçleri, video bant ve benzeri her türlü bilgiyi içeren elektronik veri tabanları gibi kütüphane materyalinin ihtiyaç sahiplerinin kullanımına hazır bulundurmak üzere satın alma, bağış ve değişim yollarıyla temin işlemlerini kapsar.

 

     Sağlama işlemlerinin yürütülebilmesi için,

 1. Alınmasına karar verilen kaynakların satın alma işlemleri için gereken çalışmalar yapılır,
 2. Yeni gelen kaynakların taşınır işlemleri yapılır,
 3. Kayıtları yapılan kaynaklar kataloglanmak üzere ilgili birime verilir,
 4. Kütüphane faaliyetlerine ilişkin çeşitli verileri toplar ve değerlendirir, yapılacak planlamalarda ve iletilecek önerilerde bu verilerden yararlanılır,
 5. Kütüphanecilik konusundaki son gelişmeler sürekli izlenir, sorumluluğunu üstlenilen işlemlerin iyileştirilmesine çalışılır ve bu konuda Başkanlığa öneriler getirilir,

 

Bağış

Madde-16 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; kitap, süreli yayın, kitap dışı belge (materyal) ve kütüphanenin ihtiyacı olan diğer araç-gereci bağış olarak kabul eder.

 1. Bağış yapılacak yayınlar, Üniversite Kütüphanesine uygun niteliklere sahip, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş, Üniversitede verilen eğitime uygun ya da araştırmacıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır.
 2. Bağışlanan yayın sayısı 2000 ya da üstünde olması durumunda bağışta bulunan kişilerin adları kütüphane girişindeki "Kütüphane Onur Panosu’na yazılır. Ciltli takımlar bir, süreli yayınlar o yıla ait cilt bütünlüğü sağlanmış tüm sayıları ile birlikte tek bir kitap olarak sayılır.
 3. Fen bilimleriyle ilgili yayınlarda güncelliği devam eden ve yayın yılı son 5 yıldan eski olmayan kaynaklar, Sosyal bilimlerde ise edebi eser niteliği taşıyan yayınlar olmalıdır,
 4. Gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar kağıt, basım ve içerik açısından değişiklik gösteriyorsa bağış kabul edilmez.
 5. Fiziksel açıdan temiz kullanılmamış, sayfaları eksik, kaşe vurulmuş, notlar yazılmış çizilmiş yayınlar bağış olarak kabul edilemez,
 6. İçerik açısından insanları yönlendirici siyasi vb. propaganda içeren yayınlar bağış kabul edilmez,
 7. Süreli yayınlarda; kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar ve tek sayılar bağış olarak kabul edilemez. İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, ders notları v.b. özellikler gösteren yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilmez,
 8. Bağış yapan kişiler için, kütüphane içinde dermenin bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir koleksiyon ya da raf oluşturulamaz. Ancak bağışlanan yayınlar yazma, nadir eserlerden oluşan zengin bir dermeyi oluşturuyorsa özel bir bölüm oluşturulabilir. Bu konudaki kararı Rektörlük makamı verir,
 9. Kütüphane yönetiminin yapılan bağışı, koleksiyonuna ekleyip eklememe ve kütüphane içinde nereye ve nasıl yerleştireceğine karar verme yetkisi vardır.
 10. Bağışları kabul edilenlere Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nca bağışının kabul edildiğini bildirir teşekkür yazısı yazılır.
 11. Bağışta bulunulan yayınlara Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca  "         'nın bağışıdır damgası vurulur,
 12. Yayınların rafa çıkarılması veya koleksiyona eklenmemesi durumunda başka birim ya da kurum kütüphanesine bağış ve değişim olarak gönderilmesi ile ilgili yetki ve haklar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na aittir.
 13. Kütüphane adına para bağışı doğrudan Daire Başkanlığı adına İnönü Üniversitesi Vakfının ilgili hesabına yapılır. Bağışlanan para ile de Merkez Kütüphanenin gereksinimi duyulan her türlü materyal satın alınabilir.
 14. Bağışların ödünç verme/vermeme koşulları (yararlandırma politikasına bağlı olarak ) Kütüphane Daire Başkanlığınca  belirlenir.
 15. Bağış yapan kişiler sonradan yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar.

Yukarıda çalışma alanları belirlenen kişiler belirlenen kütüphane bağış politikası dışında hareket edemezler.

 

Değişim

Madde-17 İnönü Üniversitesi yayınları kullanılarak diğer üniversite ve araştırma kurumları ile yayın değişiminde bulunulabilir.

 

Sağlanan Kaynakların Sınıflandırılması ve Kataloglanması :

Madde-18 Kütüphanede mevcut kaynakları (kitap, doküman gibi basılı ortamda, manyetik film gibi görsel ve ses ortamlarında ve elektronik ortamda, kayıtlı bulunan her türlü bilgi kaynağı) sınıflandırılır ve kataloglama işlemleri yapılır.

                a)Kataloglama ve sınıflandırma işlemleri yapılan materyaller etiketlenerek okuyucunun hizmetine sunulmak üzere ilgili bölümlere gönderilir,

                b)Kütüphane katalogunun düzenli ve güncel durumu yansıtan bir biçimde tutulmasını ve kolay erişimini sağlamak için gereken işlemler yapılır,

                  c)Kütüphanecilik konusundaki son gelişmeler sürekli izlenerek, işlemlerin iyileştirilmesine çalışılır ve bu konuda öneriler getirilir.

                 d) Yapılan çalışmalarla ilgili istatistiksel veriler toplanarak, bu veriler yönetime iletilir ve veriler doğrultusunda yapılacak planlamalarda yönetime öneriler götürülür.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KÜTÜPHANELERDEN YARARLANMA

VE KULLANICI HİZMETLERİ

 

Okuyucu Hizmetleri

Madde 19- Okuyucu Hizmetleri, bilgi kaynaklarından ve kütüphanelerden okuyucuların en verimli şekilde yaralanmalarını sağlayan hizmetlerdir. Kütüphaneye kazandırılmış, teknik işlemleri tamamlanarak veri girişleri yapılmış, bilgi kaynaklarının kütüphane içi ve dışı denetimi yapılır.

 1. Kaynakların ödünç verilme işlemlerinin aksaksız ve düzenli bir biçimde yürütülmesi için gerekli olan kayıt, kontrol ve izleme sisteminin işlemesi yürütülür,
 2. Ödünç verilmiş kaynakların geri alınması, rezerve edilmesi ve raf düzeninin korunması sağlanır,
 3. Kütüphane koleksiyonunda bulunan her türlü materyalin (kitap, doküman gibi basılı ortamda, manyetik film gibi görsel ve ses ortamlarında ve elektronik ortamda, kayıtlı bulunan her türlü bilgi kaynağı) zarar görmeyecek biçimde düzgün kullanımı ve korunması sağlanır,
 4. Kataloglama ve sınıflandırma işlemleri bitirilmiş olan kaynaklar kataloglama biriminden teslim alınır ve kullanıcıların hizmetine sunulmak üzere gerekli düzenlemeler yapılır,
 5. Kütüphaneler arası ödünç verme ve fotokopi işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanır,
 6. Üniversite personeli ve öğrencilerinin kurumdan ayrılmadan önce, bağlı bulundukları birime verecekleri kütüphane ile ilişkilerinin bulunmadığına dair belgenin düzenlenmesi için gerekli kullanıcı kayıt kontrolü yapılır,
 7. Kütüphane faaliyetlerine ilişkin çeşitli veriler toplanır ve değerlendirilir, yapılacak planlamalarda ve iletilecek önerilerde bu verilerden yararlanılır,
 8. Kütüphanecilik konusundaki son gelişmeler sürekli izlenir, sorumluluğu üstlenilen işlemlerin iyileştirilmesine çalışılır ve bu konuda başkanlığa öneriler getirilir,

 

Kütüphanelerden Yararlanma

Madde-20 Kütüphanelerden üniversite personeli, öğrencileri ve dışarıdan gelen kullanıcılar yararlanabilirler. Kütüphaneler üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak, diğer üniversitelerin personel ve öğrencilerinin yararlanmasına açıktır. Ancak diğer üniversitelerin personeli, kütüphane materyalini, kendi kütüphaneleri aracılığıyla ödünç alabilirler.

 

Ödünç Verilmeyecek ve Çoğaltılmayacak Kitap ve Diğer Materyaller

 

 1. Müracaat eserleri, (sözlük, ansiklopedi,indeks, vb.) içinde bulunulan yılın dergileri,
 2. Lisans üstü tezler,
 3. Yazma ve basma nadir eserler,
 4. Atlas, harita, slayt ve her türlü görsel-işitsel malzemeler,
 5. Birimlerce belirlenen, sayıları tükenmiş veya ayrılmış eserler,
 6. Müzik notaları, koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller, vb.
 7. 2,3,6. bentlerde belirtilen materyallerin çoğaltılmasına izin verilemez.

Okuyucular bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.

Ödünç Vermede Uygulanacak Kurallar

Madde 21- Ödünç vermede uygulanacak kurallar aşağıda belirtilmiştir;

 1. Ödünç verme hizmetlerinden yararlanmak isteyen üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari personelleri kütüphane otomasyon sistemine kayıtlı olup, kimlik kartlarını göstererek kütüphaneden faydalanabilirler.
 2. Ödünç verme hizmetlerinden yararlanmak isteyen dış kullanıcılar kütüphane kurallarına uyacaklarına dair taahhütname doldurmak suretiyle kütüphaneye üye olurlar.
 3. Öğretim elemanları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, lisans ve önlisans öğrencileri ile idari personelin hangi süre ile kaçar kitap ödünç alabilecekleri kütüphane komisyonu tarafından her eğitim yılı başında belirlenir. Süre bitiminde kullanıcı kaynağı eksiksiz olarak iade etmekle yükümlüdür.
 4. Okuyucular ödünç aldıkları materyali süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ve diğer materyali ödünç alamazlar.
 5. Okuyucu başvurduğu taktirde, başka istekli yok ise, ödünç alınan materyalin süresi tekrar uzatılabilir.
 6. Kullanıcılar ödünç aldıkları kaynakları iyi kullanmakla ve belirtilen tarihte iade etmekle yükümlüdürler. Kütüphane yönetimi gerekli gördüğü takdirde, ödünç verme süresi dolmadan yayının iadesini isteyebilir.
 7. Başka kullanıcılarda bulunan kaynaklar rezerve edilebilir. Kaynak diğer kullanıcı tarafından Kütüphaneye iade edildikten sonra üç gün içinde alınmadığı takdirde rezerve işlemi iptal edilir.
 8. Üniversite personeli ve öğrencileri kurumdan ayrılmadan önce kütüphanelerle ilişkilerinin bulunmadığına dair belge almak zorundadırlar

 

Gününde İade Edilmeyen Kitap ve Diğer Materyal

Madde-22 Ödünç aldığı kitap ve diğer materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen ve süresini uzatmayan kişiye uyarı yazısı yazılır. Uyarıya rağmen iade ya da uzatma işlemi yapılmamışsa, süre bitimini izleyen günden itibaren geçen her gün için para cezası uygulanır. Yıl içinde uygulanacak günlük ceza miktarı, Daire Başkanının önerisiyle Değer Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Kendisine gecikme cezası uygulanmasına başlanmış olan kişiye ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk ettirilen ceza tutarının tamamı ödenmediği sürece, hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilemez.

Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 4 (dört) haftayı aşması halinde, Kütüphane yöneticileri gecikme cezasını uygulamaya devam etmekte ya da o kitap / materyal hakkında kaybedilmiş gibi işlem yapmakta serbesttir.

               Makbuz karşılığı kesilen para Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hesabına haftalık olarak Harcama Yetkili Mutemedi tarafından yatırılır.

 

Değer Tespit Komisyonu

Madde-23  Değer tespit komisyonu, “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümlerine göre oluşturulur ve çalışmalarını yapar.  

 

Ödünç alınan Kitap ve Materyalin Yıpratılması ve Kaybı

Madde-24 Ödünç alınan materyalin yıpratılması veya kaybedilmesi durumunda:

 1. Kullanıcıdan kaybettiği kaynağı, niteliği aynı olmak kaydıyla kendisinin sağlaması istenir
 2. Sağlayamaması durumunda, kaynağın piyasa değerine % 50 eklenerek ve gecikme cezası da alınarak ödeme yapması sağlanır.
 3. Bedelini ödeyemeyen kullanıcılara borçlarını ödeyene kadar başka kaynak ödünç verilmez.
 4. Fiyatı belli olmayan kaynaklar için sağlama birimince piyasa araştırması yapılır. Kütüphane Değer Takdir Komisyonunun belirlediği bir bedel saptanır ve saptanan bedelin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hesabına yatırılması sağlanır.

İlişik Kesme

Madde-25 Üniversite personeli ve öğrencileri kurumdan ayrılmadan önce kütüphanelerle ilişkilerinin bulunmadığına dair belge almak zorundadırlar. Belirli bir süre üniversiteden izinli olarak, emekli olarak veya istifa ederek ayrılan akademik ve idari personel, kütüphaneden ödünç aldığı materyalleri iade etmeden ve ilişik kesme işlemleri tamamlanmadan üniversiteden ayrılamazlar.

               Üniversiteden mezun durumunda olan öğrenci; ilişik kesme belgesini kütüphaneden onaylatmadan diploma veya çıkış belgesi alamaz.

Bu işlemler Daire Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Personel Dairesi Başkanlığı'nın işbirliği ile yürütülür

 

 

 

Danışma Hizmetleri

Madde-26 Kütüphanedeki bilgi kaynaklarının düzeninin ve kullanımının kütüphaneden yararlanmak isteyen kişi ve gruplara tanıtımını yapmakla yükümlüdür.

 1. Danışma hizmetlerinin aksaksız ve düzenli bir biçimde yürütülmesi için gerekli olan kayıt, kontrol ve izleme sisteminin işlemesini sağlamak,
 2. Sağlama biriminden yeni gelen yayınların ne olduklarını öğrenmek, bunları tanımak ve kullanıcıların hizmetine sunmak için gerekli olan düzenlemeleri yapmak,
 3. Kütüphane koleksiyonunda bulunan her türlü materyalin (kitap, doküman gibi basılı ortamda, manyetik film gibi görsel ve ses ortamlarında ve elektronik ortamda, kayıtlı bulunan her türlü bilgi kaynağı) İçeriğini büyük bir oranda bilmek ve kullanımını gelen tüm kullanıcılara öğretebilmek,
 4. Koleksiyon içinden ya da diğer bilgi merkezlerini kullanarak, gereksinim duyulan bilgiye ulaşmada araştırıcılara rehberlik etmek yada bilgiyi doğrudan sağlamak,
 5. Üniversite öğrencilerine ve akademisyenlerine kütüphane hizmetlerinin ve bilgi kaynaklarının tanıtımı ve kullanımı konusunda eğitim programları hazırlamak ve bunları düzenli olarak uygulamaya koymak,
 6. Sözlük, atlas, rehber, indeks ve benzeri kaynaklardan oluşan danışma koleksiyonunun geliştirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
 7. Kütüphanede verilen hizmetleri tanıtmak amacıyla broşür, el kitabı ve duyurular hazırlamak ve kullanıcılara ulaştırmak,
 8. Kütüphane faaliyetlerine ilişkin çeşitli verileri toplar ve değerlendirir, yapılacak planlamalarda ve iletilecek önerilerde bu verilerden yararlanılır,
 9. Kütüphanecilik konusundaki son gelişmeler sürekli izlenir, sorumluluğunu üstlenilen işlemlerin iyileştirilmesine çalışılır ve bu konuda başkanlığa öneriler getirilir,

 

Sistem Hizmetleri ve Web Hizmetleri

Madde-27 Kütüphane hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan otomasyon sisteminin aksaksız çalışması sağlanır.

a) Kütüphane bilgisayar altyapısının sürekli olarak işler halde olmasını sağlamak. Bu işlemin yürütülebilmesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile sürekli olarak iletişim içinde olmak,

b)   Kütüphane otomasyon programı ile ilgili her türlü bilgiye vakıf olmak ve çıkabilecek yazılım sorunlarını çözmek ayrıca kütüphane içerisinde teknik hizmetlerde kullanılan diğer bilgisayarlarda çıkabilecek olası donanım ve yazılım sorunlarını çözmek,

c) İlgili birimlerle sürekli olarak eşgüdüm içerisinde bulunmak, değişiklikleri izlemek ve kütüphane web sitesini son duruma göre güncellemek,

d) Kütüphane elektronik bilgi kaynaklarının kullanıma sunulmasında gereken her türlü yardımı yapmak.

 

Ders Materyallerinden Yararlanma

Madde-28 Bir öğretim yılında, ders kapsamında yoğun olarak kullanılması düşünülen ders kitapları, video kaset, yardımcı ders kitapları, öğretim üyelerince sağlanacak ders notları, problem setleri, makale fotokopileri, v.b. için kütüphane tarafından verilecek hizmetleri kapsar. Bu hizmetten yararlanmak isteyen öğretim üyeleri verecekleri dersle ilgili kaynakları kütüphaneye bildirerek, bunların bir yarıyıl boyunca rezerv bölümünde bulundurulmasını isteyebilirler. Bu yayınlar öğretim üyesinin isteği doğrultusunda 1 saatlik veya 2 günlük sürelerle ödünç verilebilirler.

 

Elektronik Yayınlardan Yararlanma

Madde-29 İnönü Üniversitesi kullanıcıları kendilerine sağlanan IP kodları ile, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın abone olduğu elektronik yayınlara üniversite içinden ve dışından erişebilirler. Bu kullanım sırasında üretici firma ile kütüphane arasında yapılan lisans anlaşmasına uyulması zorunludur. Bu kurallara uymayan kullanıcıların sisteme erişimleri kısıtlanabilir, ihlal yükümlülüğünden doğacak maddi cezalar kendilerine ödetilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM DİĞER HÜKÜMLER

Madde-30  Kütüphanelerin açılış kapanış saatleri ve buna bağlı olarak personelin çalışma zamanları Daire Başkanlığı'nın önerisi doğrultusunda Rektörlükçe belirlenir.

Yürürlük ve Yürütme

 

Madde-31 Bu Yönerge hükümleri, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve Yönerge Hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

                                          

 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (2009) 44280 Kampüs Malatya Tel: 0422 341 00 55