Ana Sayfa English
 
AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ
Açık Erişim Giriş
Açık Erişim Poltikası
Açık Erişim Yönergesi
Açık Erişim Nedir
İletişim

 
 
 
 
 
Kütüphane Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2000 Resmi Gazete Sayısı: 23985

 

 

 

 

İnönü Üniversitesi Kütüphane

Hizmetleri Yönetmeliği

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmelik İnönü Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ile bağlı birim kütüphanelerinin tanımını yapmak, örgütlenmesini ve birimlerde çalışanların görev, yetki, sorumluluk ve hizmet esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik İnönü Üniversitesi bünyesinde bulunan kütüphaneleri kapsar.

 

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte özel isim niteliğinde kullanılan terimlerin tam olarak anlamları aşağıdaki gibidir:

 

            a) Üniversite               : İnönü Üniversitesi,

            b) Rektör                    : İnönü Üniversitesi Rektörü,

            c) Daire Başkanlığı     : İnönü Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı,

d) Merkez Kütüphane : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan ve kütüphane hizmetlerinin örgütlenip yürütüldüğü kütüphane,

e) Birim Kütüphaneleri : İnönü Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullara ait kütüphaneler,

f) Materyal                 : Kütüphanelerde kitap, süreli yayın, tez, broşür, görsel-işitsel araç gereçler, mikrofilm, video bant, elektronik veri tabanları gibi okuyucu tarafından kullanılabilir her türlü malzeme.     

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş

Kuruluş Amacı

Madde 4 - Üniversite kütüphaneleri, Üniversitede eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarına uygun ortam hazırlamak amacıyla; her türlü bilimsel materyali düzene koyan ve sunan kurumlardır.

            Bu kurumlar amaçlarını gerçekleştirmek üzere;

 1. Mevcut bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlar, her düzeydeki 

kullanıcıya kurum içinde ve dışında hizmet verir,

 1. Üniversitelerin kütüphanecilik bölümleri öğrencilerinin zorunlu uygulama ve staj

programlarının yürütülmesinde yardımcı olur.

Kuruluş Şekli

Madde 5 - Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin tek bir merkezi kütüphane çerçevesi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır. Üniversite kampusunda merkezi bir kütüphane kurulur. Fakülte, yüksekokul, enstitü ve daha alt seviyedeki birimler için ayrı ayrı kütüphaneler kurulmaz. Kampus alanı dışında yer alan fakülte ve yüksekokullar için birim kütüphaneleri kurulabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim

 

Madde 6 - Üniversitedeki kütüphane hizmetleri bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde Daire Başkanlığı, Başkanlığa bağlı Teknik Hizmetler ve Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlükleri, birim kütüphane sorumluları tarafından düzenlenir ve yürütülür. Kampus alanı dışındaki birimlerde kurulan kütüphaneler, Daire Başkanlığının genel koordinatörlüğü altında görev yaparlar.

Madde 7 - Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları :

 1. 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari

Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesindeki görevleri yapmak,

b)  Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek personeli üzerinde genele eğitim ve denetim görevini yapmak,

c)  Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek teknolojik yeniliklerin kütüphanelere girmesi için çalışmalar yapmak,

d)  Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standartlaşmasını sağlamak ve denetimini

yapmak,

 1. Merkez ve birim kütüphanelerinin işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, bu

amaçla mesleki kurslar açmak, eğitim programları düzenlemek,

 1. Bibliyografya tez katalogu, süreli yayın katalogu vb. yayınlar çıkararak bilimsel

araştırmaları kolaylaştırmak,

 1. Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri hakkında her yıl ayrıntılı bir faaliyet

raporu hazırlayıp bunu Eylül Ayı içinde Rektörlüğe sunmak,

 1. Bu Yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin

gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak,

Madde 8 - Teknik Hizmetler Şube Müdürü aşağıdaki görevleri yapar:

a)  Üniversite eğitim ve öğretimi destekleyecek, araştırmalara yardımcı olacak her

türlü materyali sağlamak,

 1. Kütüphaneye sağlanan materyalleri belirlenen sistemlere göre tasnif etmek,
 2. Kütüphane materyalinin onarım ve ciltleme işlerini yapmak.

Madde 9 - Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü aşağıdaki görevleri yapar:

 1. Kütüphane materyallerinden okuyucunun yararlanmasını sağlamak amacıyla;

kütüphanelerin ve bilgi kaynaklarının tanıtımı, okuyucu eğitimi, bibliyografik tarama

ve enformasyon faaliyetlerinde bulunmak,

b) Kütüphane materyallerinin kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak ve denetlemek,

c) Kütüphaneler arası kaynak alış verişinde bulunarak işbirliği sağlamak.

Madde 10 - Birim Kütüphane Sorumlusu Şube Müdürünün yetki ve sorumluluğuna sahip olarak aşağıdaki görevleri yapar:

 1. Kütüphanelerinde verilecek hizmetleri, Daire Başkanlığı tarafından yapılan

düzenlemeler çerçevesi içinde yürütmek,

 1. Her yıl Ağustos ayı içinde hazırlayacağı faaliyet raporunu Daire Başkanlığına

sunmak,

 1. Kütüphanelerince ihtiyaç duyulan araç-gereç ve diğer her türlü kütüphane

materyalini Daire Başkanlığına bildirmek,

 1. Bu yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin

gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kütüphane Hizmetleri

 

 

Madde 11 - Kütüphane hizmetleri “Teknik Hizmetler” ve “Okuyucu Hizmetler” Olmak üzere iki grup halinde düzenlenir ve şube müdürlerinin koordinatörlüğünde yürütülür.

 

Teknik Hizmetleri

Madde 12 - Teknik Hizmetler, bütün kütüphane materyalinin seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilinceye kadar yapılan işlerin tamamıdır. Teknik Hizmetleri oluşturan servisler şunlardır:

 1. Materyal Sağlama Servisi : Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek ve

araştırmalarda yardımcı olacak nitelikteki kitap, süreli yayın, tez, mikrofilm, görsel işitsel araç gereçleri, video bant ve benzeri her türlü bilgiyi içeren elektronik veri tabanlarını ihtiyaç sahiplerinin kullanımına hazır bulunduran, kütüphane materyalini satın alan, bağış ve değişim yollarıyla temin eden servistir.

 1. Kataloglama ve sınıflama servisi : Bu servis, kütüphanelere sağlanan kitap ve diğer

materyali belirlenen sistemlere göre tasnif ederek okuyucuların yararlanmasına sunar.

 1. Süreli Yayınlar Servisi : Üniversite eğitim-öğretimini destekleyecek,

araştırmalarda yardımcı olacak süreli yayın koleksiyonunun oluşturmak ve geliştirmek üzere bunları seçen, satın alan, bağış ve değişim yoluyla temin eden ve belli bir düzen içinde kullanıma sunan servistir.

 1. Ciltleme ve Onarım Servisi : Bilgi kaynaklarının onarım ve ciltlenmesi

işlemlerinin yapıldığı servistir.

 

Okuyucu Hizmetleri

Madde 13 - Okuyucu Hizmetleri, bilgi kaynaklarından ve kütüphanelerden okuyucuların en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir. Okuyucu Hizmetlerini oluşturan servisler şunlardır:

a) Müracaat Servisi : Kütüphane koleksiyonunun ve kullanımının, Üniversite içinde ve

dışında okuyucuya tanıtımını sağlayan servistir. Bu servis, kütüphane materyallerinin

kullanımına yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlemek,

bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları okuyucuya duyurmak ve

enformasyon hizmetlerini yürütmekle görevlidir.

 1. Ödünç Verme Servisi : Kütüphane koleksiyonunun, kütüphane içi ve dışı

dolaşımını sağlamak, denetlemek, kütüphaneler arası (gerekirse yurt dışından) kaynak alış verişinde bulunmak ve kütüphane materyali ile ilgili fotokopi işlerini yapmakla görevli olan servistir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kütüphanelerden Yararlanma

 

Madde 14 - Kütüphanelerden üniversite personeli, öğrencileri ve dışarıdan gelen kullanıcılar yararlanabilirler. Kütüphaneler üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak, diğer üniversitelerin personel ve öğrencilerinin yararlanmasına açıktır. Ancak diğer üniversitelerin personeli, kütüphane materyalini, kendi kütüphaneleri aracılığıyla ödünç alabilirler.

 

Ödünç Verilmeyecek ve Çoğaltılamayacak Kitap ve Diğer Materyaller

Madde 15 - Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilemez:

a) Müracaat eserleri, sözlük, ansiklopedi, indeks vb., içinde bulunulan yılın dergileri,

b)Basılı olmayan lisans ve lisansüstü tezler,

 1. Yazma ve basma nadir eserler,
 2. Atlas, harita, slayt ve her türlü görsel-işitsel malzemeler,
 3. Birimlerce belirlenen, sayıları tükenmiş veya ayrılmış eserler,
 4. Müzik notaları, koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.,
 5. b, c, f bentlerinde belirtilen materyallerin çoğaltılmasına izin verilemez.

Okuyucular bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.

 

Ödünç Vermede Uygulanacak Kurallar

Madde 16 - Ödünç vermede uygulanacak kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Ödünç verme hizmetlerinden yararlanmak isteyen üniversite personeli ve

öğrencileri kütüphane kurallarına uymak zorundadırlar.

 1. Öğretim elemanları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 2 (iki) hafta süre ile en

çok 4 (dört) kitap, lisans ve önlisans öğrencileri ile idari personel ise 2 (iki) hafta süre ile 3 (üç) kitap ödünç alabilirler.

 1. Okuyucular ödünç aldıkları materyali süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap

ve diğer materyali ödünç alamazlar.

 1. Okuyucu başvurduğu takdirde, başka istekli yok ise, ödünç alınan materyalin

süresi uzatılabilir.

 1. Gerektiğinde materyal, ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan geriye

istenebilir.

 1. Okuyucular başka okuyucuda bulunan kitapları ayırtabilirler, ayırtılan kitaplar

duyurudan itibaren 7 (yedi) gün içinde alınmazsa ayırtma işlemi iptal edilir.

 1. Başkasına ait kimlik ve kütüphane kartı ile ödünç kitap alınamaz. Herhangi bir

nedenle üniversiteden ayrılacak olan üye, kütüphane kartını iade etmek zorundadır.

 

Gününde İade Edilmeyen Kitap ve Diğer Materyal

Madde 17 - Ödünç aldığı kitap ve diğer materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen ve süresini uzatmayan kişiye uyarı yazısı yazılır. Uyarıya rağmen iade ya da uzatma işlemi yapılmamışsa, süre bitimini izleyen gönden itibaren geçen her gün için para cezası uygulanır. Yıl içinde uygulanacak günlük ceza miktarı, her yıl Değer Takdir Komisyonunun önerisi ile Rektör tarafından belirlenir. Kendisine gecikme cezası uygulanmasına başlanmış olan kişiye ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk ettirilen ceza tutarının tamamı ödenmediği sürece, hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilemez.

            Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 4 (dört) haftayı aşması halinde, Kütüphane yöneticileri gecikme cezasını uygulamaya devam etmekte ya da o kitap/materyal hakkında kaybedilmiş gibi işlem yapmakta serbesttir.

            Üniversite öğretim elemanlarına ve idari personele ait ödenmeyen para cezaları aylıklarından kesilir. Diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve araştırmacıları hakkında ilgili üniversitelerin rektörleri aracılığı ile hükümler uygulanır.

 

Ödünç Alınan Kitap ve Materyalin Yıpratılması ve Kaybı

Madde 18 - Ödünç alınan materyalin yıpratılması veya kaybedilmesi durumunda :

 1. Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan aynen temin

ettirilmeye çalışılır. İki ay içinde temin edilememesi durumunda materyalin Değer Takdir Komisyonunca belirlenen değeri ödettirilir. Ayrıca tahakkuk eden gecikme cezası alınır.

 1. Materyal kaybından veya yıpranmasından dolayı tahsil edilecek bedel İnönü

Üniversitesi Gelir Bütçesine irat kaydedilir.

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Değer Takdir Komisyonu

 

Madde 19 - Değer Takdir Komisyonu: Üniversite personeli ile öğrencilerinin kaybettikleri ya da kullanılmayacak kadar yıprattıkları kütüphane materyalinin günlük rayiç değeri göz önüne alınarak değerinin takdir edilesi görevini yerine getirir. Bu komisyon, Daire Başkanı başkanlığında, Okuyucu Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Şube Müdürleri ve Ayniyat Saymanından oluşur. Bu komisyon, okuyucuların kaybettikleri veya kullanılmayacak duruma getirdikleri kitap ve diğer materyalin değerini, günün piyasa değerini göz önüne alarak takdir eder ve bu değerin Üniversite Gelir Bütçesine aktarılması konusunda çalışmalar yapar.

            Değer Takdir Komisyonu, kayıp veya kullanılmayacak durumda olan kitap ve diğer materyalin değerinin tespitinde piyasa araştırması yapar, basılmış bütün yayınların fiyatları dahil her türlü bilgiyi içeren yayın evleri kataloglarını inceler, bu materyallerin hacmi, cilt bedeli, kağıt kalitesi, ulaşım masrafları, paranın zaman içerisinde değer kaybı, antika ve sanatsal değerleri, nadir eser olup olmadığı gibi hususları göz önünde bulundurarak değer belirlemesi yapar.

            Değer Takdir Komisyonunun kararı İta Amirinin onayına sunulur.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Kütüphanelerden İlişik Kesme

 

Madde 20 - Üniversiteden ayrılmak isteyen veya yurt dışına çıkmak durumunda olan öğretim elemanı, idari personel ve öğrencilerin kurumdan ayrılmadan önce kütüphanelerle ilişiklerinin olmadığına dair belge almaları gerekir.

            Her eğitim-öğretim yarıyılı kayıt dönemi öncesi Merkez Kütüphane, ödünç alınan materyali süresi içinde iade etmeyen öğrencilerin listesini Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderir. Merkez Kütüphaneye karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere yatay geçiş ve ilişik kesme belgeleri verilmez.

Geçici Madde 1- 5 inci maddede kurulamayacağı belirtilen, ancak bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kurulmuş olan her türlü kütüphane, kampus içinde ise Merkez Kütüphanesinde, Kampus alanı dışındaki birimlerde ise birim kütüphanelerine bütünlüğünü koruyacak şekilde devredilir. Devir işlemleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde tamamlanır.

 

Yürürlük

Madde 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (2009) 44280 Kampüs Malatya Tel: 0422 341 00 55